فیلترها

توليد كننده

ديويد-هيوم

مرتب سازی
تعداد تصاویر

جستارهاي زيبايي‌شناختي

  • 35,000 تومان

باريك‌انديشي‌هاي ديويد هيوم ذهن هر جستجوگر تيزچشم اقليم خود را بازتر مي‌كند و به حيرت و تحسين وامي‌دارد. از جمله، مي‌توان به آرا و نظراتش در باب هنر و زيبايي اشاره كرد. اما هيوم آراي زيبايي‌شناختي‌اش را در كتابي مستقل نظم و نسق نبخشيده و عرضه نكرده است. نظرات او را در اين باب بايد در جاي جاي آثارش يافت: در رساله‌اي در باب طبيعت بشري، در پژوهشي در باب فهم بشري، در پژوهشي در باب اصول اخلاق، در جستارهاي اخلاقي، سياسي، ادبي، و حتي در نامه‌هاي او. در مجموعه جستارها هشت جستار مستقل وجود دارد كه كاملا به آراي زيبايي‌شناختي هيوم معطوف‌اند و، از قضا، برخي‌شان آوازه هيوم در زيبايي‌شناسي را رقم زده‌اند. كتابي كه پيشاروي خواننده است برگردان اين هشت جستار است. در ميان اين جستارهاي هشت‌گانه، «در باب معيار ذوق» و «در باب تراژدي» بيش از ديگران شناخته شده‌اند، اما شش جستار ديگر نيز اهميت بسيار دارند و سخت درخور پژوهش و وارسي‌اند؛ خاصه براي آن پژوهشگراني كه مطالعات هنر را منحصر در زيبايي‌شناسي فلسفي نمي‌دانند و به ساير شاخه‌هاي هنرپژوهي نظير نقد هنري، روانشناسي هنر، تاريخ اجتماعي هنر، و جامعه‌شناسي هنر نيز عطف توجه دارند.

رساله‌اي درباره طبيعت آدمي (كتاب دوم در باب انفعالات كتاب سوم در باب اخلاق)

  • 58,000 تومان

به همان ترتيب كه مي‌توان ادراكات ذهن را به انطباعات و تصورات تقسيم كرد، خود انطباعات قابليت قسم ديگري از تقسيم را دارند، يعني انطباعات اوليه و انطباعات ثانويه. اين تقسيم انطباعات معادل همان تقسيمي است كه پيش از اين مطرح كردم، يعني تقسيم آن‌ها به انطباعات حس و انطباعات بازانديشي.

رساله‌اي درباره طبيعت آدمي

  • 68,000 تومان

در نظر تمام كساني كه در فلسه و علوم تظاهر به كشف هرچيز جديدي براي اين عالم مي‌كنند، چيزي معمول‌تر و طبيعي‌تر از اين نيست كه از مجراي خوار شمردن همه چيزهايي كه پيش از ايشان عرضه شده است، تلويحا نظام خويش را تحسين كنند. در واقع، در حالي كه اكثر فلاسفه و دانشمندان خود را با اين قول راضي مي‌سازند كه ما هنوز در پاسخ به پرسش‌هاي مهمي كه در محكمه عقل آدمي آشكار مي‌شوند حيران و سرگردانيم، فقط اندكي از افراد با علومي كه در نگاه اول چندان قابل قبول نيستند آشنايي دارند.

صفحه‌ی 1