فیلترها

توليد كننده

احمد-طالبي‌نژاد

مرتب سازی
تعداد تصاویر

به روايت پرويز كيمياوي

  • 38,000 تومان

من براي اين مردم فيلم مي‌سازم و اين حرف را قبول ندارم كه بعضي‌ها مي‌گويند تو براي ايراني‌ها فيلم نمي‌سازي. تمام فيلم‌هايي كه ساخته‌ام درباره مسائل ايراني‌ها و براي آن‌ها بوده است... من براي كساني كه به حقوق مردم تجاوز مي‌كنند، فيلم نمي‌سازم. من براي كساني كه روحيه تبعيض نژادي دارند، فيلم نمي‌سازم. من براي كساني كه هنگام رانندگي قوانين را زير پا مي‌گذارند و انسانيت و گذشت و مهمان‌نوازي را كه ويژه ما ايراني‌هاست ناديده مي‌گيرند، فيلم نمي‌سازم. من براي مرداني كه زن‌هايشان را كتك مي‌زنند، فيلم نمي‌سازم. من براي كاسب‌هايي كه اجناس تقلبي و فاسد به مردم مي‌فروشند و سلامتي و تندرستي مردم را به خطر مي‌اندازند، فيلم نمي‌سازم. من براي گران‌فروشان، رشوه‌بگيران و كساني كه در ادارات بوروكراسي به وجود مي‌آورند و كار مردم را انجام نمي‌دهند، فيلم نمي‌سازم. من براي قاچاقچيان و سوداگران مرگ كه كودكان و نوجوانان را معتاد مي‌كنند، فيلم نمي‌سازم. من براي كساني كه مانع رشد و ترقي ديگران مي‌شوند تا از اين طريق خود را مطرح سازند، فيلم نمي‌سازم.

صفحه‌ی 1