فیلترها

توليد كننده

مريم-اصغرپور

مرتب سازی
تعداد تصاویر

ايچي گو ايچي يه (هنر بهره‌ بردن از هر لحظه به شيوه ژاپني‌ها)

  • 38,500 تومان

هر لحظه از زندگي‌مان تنها يك بار پيش مي‌آيد و اگر بگذاريم از كفمان برود، آن را براي هميشه از دست مي‌دهيم. اين تفكر در عبارتي ژاپني ايچي گو ايچي يه در بر گرفته شده است. ايچي گو ايچي يه كه اغلب اوقات براي رساندن مفهوم منحصر به فرد و خاص بودن يك تجربه يا يك مواجهه به كار برده مي‌شود، از اصول ذن بوديسم است و به يكي از استادان مراسم چاي ژاپني نسبت داده مي‌شود كه در قرن شانزدهم مي‌زيسته است. مراسم چاي يا «مراسم توجه» مراسمي پيچيده است كه ما را وادار مي كند بر لحظه حال تمركز كنيم. نوع جديدي از ذهن آگاهي از اين مفهوم باستاني ايجاد شده است. هر يك از ما كليدي داريم كه مي‌تواند در را رو به توجه، هماهنگي با ديگران و عشق به زندگي باز كند و ايچي گو ايچي يه هما ن كليد است.

صفحه‌ی 1