فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

مجله-گيل‌گمش

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 65,000 تومان

يادداشت‌هاي فارنهايت 451

  • 26,000 تومان

فانهايت 451 يك افسانه علمي به شيوه چترهاي شربورگ (1963) است. به جاي قصه‌اي عادي كه در آن شخصيت‌ها آواز مي‌خوانند، ما در اين‌جا قهرماناني داريم كه از كتاب خواندن منع شده‌اند. مثل «صبح به خير» گفتن ساده است، اما «صبح به خير» گفتن واقعا اين‌قدر ساده است؟

نظريه‌هاي هنر (جلد 2) از وينكلمان تا بودلر

  • 110,000 تومان

اين كتاب شرحي است بر تكوين تفكرات معطوف به نقاشي و مجسمه‌سازي از اوايل قرن هجدهم تا ميانه قرن نوزدهم. در اين دوران بود كه نظريه‌هاي هنرهاي بصري تحول ژرفي را پشت سر گذاشت و در نتيجه آن مباني فكري نگرش كنوني ما به هنرها شكل گرفت. فهم اين تحول فقط در زمينه گسترده دگرگوني‌هاي فرهنگي و زيباشناختي و فلسفي ممكن است. از همين‌رو، باراش با اتكا به آراي هنرمندان و آموزه‌هاي فيلسوفان و شاعران و منتقدان، تكوين مدرنيسم در هنر و نظريه هنر را براي خواننده تشريح مي‌كند. تحولات زيباشناسي و نظريه هنر در قرن هجدهم و نوزدهم نگرش ما به آفرينش هنري را يكسره دگرگون كرد و مسائل و مباحثي را پيش كشيد كه تاثيرات آن همچنان بر هر گونه تامل نظري معطوف به هنر محسوس است. سمبل هنري، اتحاد و انفصال هنرها، و نظام جامع هنرها در اين كتاب تشريح و خاستگاه درك نوين ما از آفرينش هنري و ظهور ارزش‌هاي جديد در هنر تبيين شده است. از جمله مي‌توان به تحليل خودآييني هنر و ظهور و افول كلاسيسيم و رمانتيسسيم و رئاليسم در هنرها اشاره كرد. شرح باراش در نهايت ما را با پيدايش مدرنيسم هنري و پردازش رويكردهاي نوين زيباشناختي آشنا مي‌كند.

كتاب مكرمه

  • 65,000 تومان

يك روز از قائم‌شهر چهار پنج‌تا زن اومدند اين‌جا تماشا نقاشي‌ها رو ديدند گفتند غروب كه تاريك مي‌شه، مي‌ري تو آشپزخونه نمي‌ترسي؟ گفتم از كي؟ گفتند از همين‌ها كه روي ديوار كشيدي. گفتم نه. چرا بترسم؟ يكي گفت دروغ مي‌گي، واقعا نمي‌ترسي؟ گفتم به خدا نمي‌ترسم. خداجان كه اين همه آدم درست كرد، خداجان يكيه و آدم‌ها چند هزار، خداجان مي‌ترسه؟ اين‌ها رو من خودم درست كردم، از درست‌كرده خودم كه نمي‌ترسم. مكرمه نخستين زن نقاش خودآموخته ايراني است كه در زمان حيات خود به شهرت رسيد و توجه علاقه‌مندان به اين نوع نقاشي را در بيرون از كشور هم به خود جلب كرد. خاص بودن سبك و مضامين متنوع نقاشي‌هايش مولفه‌هايي هستند كه او را از بسياري از نقاشان خودآموخته ديگر متمايز مي‌كند.

صفحه‌ی 1