فیلترها

توليد كننده

كتاب-چ

مرتب سازی
تعداد تصاویر
 • 90,000 تومان
 • 39,000 تومان

پرونده اسب قاتل 1 چشم (هنك سگ گاوچران 8)

 • 26,000 تومان

داستان‌هاي (هنك سگ گاوچران) كه تركيبي است از واقعيت، تجربيات زندگي، شوخي و ماجراجويي باعث شده تا هنك هزاران طرفدار پر و پا قرص در ميان بچه‌ها و بزرگسالان داشته باشد. در سال1983 اولين جلد اين سري ـ ماجراهاي دست اول هنك سگ گاو چران ـ منتشر شد و در مدت شش هفته ناياب شد. كمي بعد هنك و مجموعه كتاب‌هاي آن به يكي از موفق‌ترين آثار تاريخ نشر در آمريكا تبديل شد. مجموعه داستان‌هاي (هنك سگ گاوچران) پر طرفدارترين مجموعه در كتاب‌خانه‌هاست، تا حدي كه حتي كودكاني كه با مطالعه بيگانه‌اند با خواندن اولين كتاب تبديل به طرفداران پر و پا قرص هنك مي‌شوند. جان‌ آر اريكسون خالق داستان‌هاي(هنك) در ميدلند تگزاس به دنيا آمد. او كه كارش را به عنوان گاوچران و سپس مدير مزرعه آغاز كرد، استعدادي ذاتي در داستان‌سرايي دارد. اريكسون از ديد هنك سگ گاوچران كه به قول خودش فرمانده حفاظت مزرعه ـ و در اصل سگي بو گندو و عقل‌كل ـ است، نگاهي به زندگي روزمره در يكي از مزرعه‌هاي منطقه غرب تگزاس مي‌اندازد.

با دم سگ بازي نكن (هنك سگ گاوچران 6)

 • 25,000 تومان

داستان‌هاي (هنك سگ گاوچران) كه تركيبي است از واقعيت، تجربيات زندگي، شوخي و ماجراجويي باعث شده تا هنك هزاران طرفدار پر و پا قرص در ميان بچه‌ها و بزرگسالان داشته باشد. در سال1983 اولين جلد اين سري ـ ماجراهاي دست اول هنك سگ گاو چران ـ منتشر شد و در مدت شش هفته ناياب شد. كمي بعد هنك و مجموعه كتاب‌هاي آن به يكي از موفق‌ترين آثار تاريخ نشر در آمريكا تبديل شد. مجموعه داستان‌هاي (هنك سگ گاوچران) پر طرفدارترين مجموعه در كتاب‌خانه‌هاست، تا حدي كه حتي كودكاني كه با مطالعه بيگانه‌اند با خواندن اولين كتاب تبديل به طرفداران پر و پا قرص هنك مي‌شوند. جان‌ آر اريكسون خالق داستان‌هاي(هنك) در ميدلند تگزاس به دنيا آمد. او كه كارش را به عنوان گاوچران و سپس مدير مزرعه آغاز كرد، استعدادي ذاتي در داستان‌سرايي دارد. اريكسون از ديد هنك سگ گاوچران كه به قول خودش فرمانده حفاظت مزرعه ـ و در اصل سگي بو گندو و عقل‌كل ـ است، نگاهي به زندگي روزمره در يكي از مزرعه‌هاي منطقه غرب تگزاس مي‌اندازد.

قتل در چراگاه (هنك سگ گاوچران 4)

 • 22,000 تومان

داستان‌هاي (هنك سگ گاوچران) كه تركيبي است از واقعيت، تجربيات زندگي، شوخي و ماجراجويي باعث شده تا هنك هزاران طرفدار پر و پا قرص در ميان بچه‌ها و بزرگسالان داشته باشد. در سال1983 اولين جلد اين سري ـ ماجراهاي دست اول هنك سگ گاو چران ـ منتشر شد و در مدت شش هفته ناياب شد. كمي بعد هنك و مجموعه كتاب‌هاي آن به يكي از موفق‌ترين آثار تاريخ نشر در آمريكا تبديل شد. مجموعه داستان‌هاي (هنك سگ گاوچران) پر طرفدارترين مجموعه در كتاب‌خانه‌هاست، تا حدي كه حتي كودكاني كه با مطالعه بيگانه‌اند با خواندن اولين كتاب تبديل به طرفداران پر و پا قرص هنك مي‌شوند. جان‌ آر اريكسون خالق داستان‌هاي(هنك) در ميدلند تگزاس به دنيا آمد. او كه كارش را به عنوان گاوچران و سپس مدير مزرعه آغاز كرد، استعدادي ذاتي در داستان‌سرايي دارد. اريكسون از ديد هنك سگ گاوچران كه به قول خودش فرمانده حفاظت مزرعه ـ و در اصل سگي بو گندو و عقل‌كل ـ است، نگاهي به زندگي روزمره در يكي از مزرعه‌هاي منطقه غرب تگزاس مي‌اندازد.

عشق رنگ و رو رفته (هنك سگ گاوچران 5)

 • 22,000 تومان

داستان‌هاي (هنك سگ گاوچران) كه تركيبي است از واقعيت، تجربيات زندگي، شوخي و ماجراجويي باعث شده تا هنك هزاران طرفدار پر و پا قرص در ميان بچه‌ها و بزرگسالان داشته باشد. در سال1983 اولين جلد اين سري ـ ماجراهاي دست اول هنك سگ گاو چران ـ منتشر شد و در مدت شش هفته ناياب شد. كمي بعد هنك و مجموعه كتاب‌هاي آن به يكي از موفق‌ترين آثار تاريخ نشر در آمريكا تبديل شد. مجموعه داستان‌هاي (هنك سگ گاوچران) پر طرفدارترين مجموعه در كتاب‌خانه‌هاست، تا حدي كه حتي كودكاني كه با مطالعه بيگانه‌اند با خواندن اولين كتاب تبديل به طرفداران پر و پا قرص هنك مي‌شوند. جان‌ آر اريكسون خالق داستان‌هاي(هنك) در ميدلند تگزاس به دنيا آمد. او كه كارش را به عنوان گاوچران و سپس مدير مزرعه آغاز كرد، استعدادي ذاتي در داستان‌سرايي دارد. اريكسون از ديد هنك سگ گاوچران كه به قول خودش فرمانده حفاظت مزرعه ـ و در اصل سگي بو گندو و عقل‌كل ـ است، نگاهي به زندگي روزمره در يكي از مزرعه‌هاي منطقه غرب تگزاس مي‌اندازد.

ماجراهاي دست اول (هنك سگ گاوچران 1)

 • 22,000 تومان

داستان‌هاي (هنك سگ گاوچران) كه تركيبي است از واقعيت، تجربيات زندگي، شوخي و ماجراجويي باعث شده تا هنك هزاران طرفدار پر و پا قرص در ميان بچه‌ها و بزرگسالان داشته باشد. در سال1983 اولين جلد اين سري ـ ماجراهاي دست اول هنك سگ گاو چران ـ منتشر شد و در مدت شش هفته ناياب شد. كمي بعد هنك و مجموعه كتاب‌هاي آن به يكي از موفق‌ترين آثار تاريخ نشر در آمريكا تبديل شد. مجموعه داستان‌هاي (هنك سگ گاوچران) پر طرفدارترين مجموعه در كتاب‌خانه‌هاست، تا حدي كه حتي كودكاني كه با مطالعه بيگانه‌اند با خواندن اولين كتاب تبديل به طرفداران پر و پا قرص هنك مي‌شوند. جان‌ آر اريكسون خالق داستان‌هاي(هنك) در ميدلند تگزاس به دنيا آمد. او كه كارش را به عنوان گاوچران و سپس مدير مزرعه آغاز كرد، استعدادي ذاتي در داستان‌سرايي دارد. اريكسون از ديد هنك سگ گاوچران كه به قول خودش فرمانده حفاظت مزرعه ـ و در اصل سگي بو گندو و عقل‌كل ـ است، نگاهي به زندگي روزمره در يكي از مزرعه‌هاي منطقه غرب تگزاس مي‌اندازد.

ديدار با جغد جادوگر (هنك سگ گاوچران 2)

 • 22,000 تومان

داستان‌هاي (هنك سگ گاوچران) كه تركيبي است از واقعيت، تجربيات زندگي، شوخي و ماجراجويي باعث شده تا هنك هزاران طرفدار پر و پا قرص در ميان بچه‌ها و بزرگسالان داشته باشد. در سال1983 اولين جلد اين سري ـ ماجراهاي دست اول هنك سگ گاو چران ـ منتشر شد و در مدت شش هفته ناياب شد. كمي بعد هنك و مجموعه كتاب‌هاي آن به يكي از موفق‌ترين آثار تاريخ نشر در آمريكا تبديل شد. مجموعه داستان‌هاي (هنك سگ گاوچران) پر طرفدارترين مجموعه در كتاب‌خانه‌هاست، تا حدي كه حتي كودكاني كه با مطالعه بيگانه‌اند با خواندن اولين كتاب تبديل به طرفداران پر و پا قرص هنك مي‌شوند. جان‌ آر اريكسون خالق داستان‌هاي(هنك) در ميدلند تگزاس به دنيا آمد. او كه كارش را به عنوان گاوچران و سپس مدير مزرعه آغاز كرد، استعدادي ذاتي در داستان‌سرايي دارد. اريكسون از ديد هنك سگ گاوچران كه به قول خودش فرمانده حفاظت مزرعه ـ و در اصل سگي بو گندو و عقل‌كل ـ است، نگاهي به زندگي روزمره در يكي از مزرعه‌هاي منطقه غرب تگزاس مي‌اندازد.

نفرين بلال عجيب و قيمتي (هنك سگ گاوچران 7)

 • 25,000 تومان

داستان‌هاي (هنك سگ گاوچران) كه تركيبي است از واقعيت، تجربيات زندگي، شوخي و ماجراجويي باعث شده تا هنك هزاران طرفدار پر و پا قرص در ميان بچه‌ها و بزرگسالان داشته باشد. در سال1983 اولين جلد اين سري ـ ماجراهاي دست اول هنك سگ گاو چران ـ منتشر شد و در مدت شش هفته ناياب شد. كمي بعد هنك و مجموعه كتاب‌هاي آن به يكي از موفق‌ترين آثار تاريخ نشر در آمريكا تبديل شد. مجموعه داستان‌هاي (هنك سگ گاوچران) پر طرفدارترين مجموعه در كتاب‌خانه‌هاست، تا حدي كه حتي كودكاني كه با مطالعه بيگانه‌اند با خواندن اولين كتاب تبديل به طرفداران پر و پا قرص هنك مي‌شوند. جان‌ آر اريكسون خالق داستان‌هاي(هنك) در ميدلند تگزاس به دنيا آمد. او كه كارش را به عنوان گاوچران و سپس مدير مزرعه آغاز كرد، استعدادي ذاتي در داستان‌سرايي دارد. اريكسون از ديد هنك سگ گاوچران كه به قول خودش فرمانده حفاظت مزرعه ـ و در اصل سگي بو گندو و عقل‌كل ـ است، نگاهي به زندگي روزمره در يكي از مزرعه‌هاي منطقه غرب تگزاس مي‌اندازد.

زندگي سگي (هنك سگ گاوچران 3)

 • 22,000 تومان

داستان‌هاي (هنك سگ گاوچران) كه تركيبي است از واقعيت، تجربيات زندگي، شوخي و ماجراجويي باعث شده تا هنك هزاران طرفدار پر و پا قرص در ميان بچه‌ها و بزرگسالان داشته باشد. در سال1983 اولين جلد اين سري ـ ماجراهاي دست اول هنك سگ گاو چران ـ منتشر شد و در مدت شش هفته ناياب شد. كمي بعد هنك و مجموعه كتاب‌هاي آن به يكي از موفق‌ترين آثار تاريخ نشر در آمريكا تبديل شد. مجموعه داستان‌هاي (هنك سگ گاوچران) پر طرفدارترين مجموعه در كتاب‌خانه‌هاست، تا حدي كه حتي كودكاني كه با مطالعه بيگانه‌اند با خواندن اولين كتاب تبديل به طرفداران پر و پا قرص هنك مي‌شوند. جان‌ آر اريكسون خالق داستان‌هاي(هنك) در ميدلند تگزاس به دنيا آمد. او كه كارش را به عنوان گاوچران و سپس مدير مزرعه آغاز كرد، استعدادي ذاتي در داستان‌سرايي دارد. اريكسون از ديد هنك سگ گاوچران كه به قول خودش فرمانده حفاظت مزرعه ـ و در اصل سگي بو گندو و عقل‌كل ـ است، نگاهي به زندگي روزمره در يكي از مزرعه‌هاي منطقه غرب تگزاس مي‌اندازد.

برادرخوانده

 • 90,000 تومان

سيزده سالگي بن تاملين پرهيجان شروع مي‌شود؛ نقل مكان از تورنتو به شهر كوچكي به نام ويكتوريا، تغيير مدرسه، از دست دادن دوستان قديمي و به دست آوردن يك برادرخوانده جديد. پدر بن دانشمند رفتارشناس است و درباره آموزش زبان اشاره به شامپانزه‌ها تحقيق مي‌كند. بهترين كار هم اين است كه بچه شامپانزه‌اي به نام زان را مثل بچه انسان بزرگ كند. به تدريج، بن چيزهاي زيادي درباره زان و شامپانزه‌ها ياد مي‌گيرد، اما همچنان درگيري‌هاي زيادي دارد؛ زندگي جديدش در مدرسه، انتظارات بيش از اندازه والدينش و نقش زان در زندگي‌اش، او عضوي از خانواده است يا تنها يك مورد آزمايشگاهي؟

دروغ

 • 39,000 تومان

فكرش را بكن چيزي به امتحانات ورودي دانشگاه نمانده، مي‌خواني و مي‌خواني تا بهترين نمره‌ها را بگيري و به آرزوي خودت و خانواده‌ات برسي؛ قبولي در رشته پزشكي. ناگهان همه‌چيز به هم مي‌ريزد. دلبسته مي‌شوي، آن هم نه دلبسته يك آدم واقعي، بلكه شيفته يك روح. روحي كه در اينترنت زندگي مي‌كند و عين خودت خوره كتاب است، اما حاضر نيست از اينترنت بيرون بيايد تا او را ببيني. چه كار مي‌كني؟ تصميم مي‌گيري خودت بروي دنبالش و پيدايش كني؟ شنيا هم همين كار را كرد. همه چيزهايي را كه درباره‌اش مي‌دانست كنار هم چيد تا سرنخي پيدا كند و به او برسد، اما همه‌چيز جعلي بود، يك دروغ بزرگ. بلايي كه به سرم آمده بود اين بود كه بيش‌تر از هر كسي در هر زماني دلم براي مارسلو تنگ شده بود. از اين كه به يك روح وابسته شده بودم احساس حماقت مي‌كردم. از اين كه ممكن بود براي هميشه زندگيم ناپديد شود، مي‌ترسيدم. نمي‌دانستم مشكلش چيست اما واضح بود كه مشكلي دارد و دلم پر مي‌كشيد تا بهش كمك كنم. هيچ كاري از دستم برنمي‌آمد تا جلو اين وضع را بگيرم. صبر. اين همان واژه‌اي است كه بيش‌تر از تمام واژه‌هاي لغت‌نامه ازش بيزارم.

حسني و ننه حسني و درخت سيب 224 سيب براي عروسي (1 قصه و 2 قصه 2)

 • 36,000 تومان

جينگ و جينگه... جينگ و جينگه... جينگ و جينگ... اين صداي چي بود؟‌ صداي ساز و آواز همسايه پشتي. چرا؟ چون جشد داشتند، شادي داشتند، عروسي و دامادي داشتند. خرررروپفففف... خررروپفففف... اين صداي چي بود؟ صداي خروپف حسني. چرا؟ چون كاري نداشت. هر وقت كاري نداشت، حوصله هم نداشت. هر وقت هم حوصله نداشت...

1 گرگ و 3 بزغاله 1 بز و 3 بچه گرگ (1 قصه و 2 قصه 1)

 • 36,000 تومان

خانم بزي به خانه گرگ سياه كه رسيد، ايستاد و با شاخ‌هايش محكم به در زد. گرومپ! گرومپ! گرومپ! صداي سه‌تا بچه از پشت در بلند شد: «كي در مي‌زند؟» «منم... منم مادرتان...» ...

1  2  صفحه‌ی 1